ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ นายพิิริยะ อุทโท
หน้าหลัก
เกี่ยวกับผู้จัดทำ
ดูแลสุขภาพ
กีฬากอล์ฟ
การใช้รถยนต์
การบริหารจัดการ
กฏหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ
ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
การเรียนการสอน
เกี่ยวกับครู
เกี่ยวกับนักเรียน
เกร็ดความรู้ สาระน่ารู้
ของดีฝากเพื่อน
สินค้าฝากขาย
ก.ค.ศ.
คุรุสภา
สพฐ.
ศธ.
ส.พ.ค.
สหวิทยาเขตสมเด็จ
รัฐบาล
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
สมศ.
ส.บ.ม.ท.
สสวท.
ราชบัณฑิตยสถาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
สมป.
สพม.เขต 24
You Tube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ 4 มิ.ย. 2552
joomla visitors
ผลงานทางวิชาการ
   
     
ผลงานระดับ 9 (เชี่ยวชาญ)

 - นายพิริยะ อุทโท
           การศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
   
 - นายไพศาล ประทุมชาติ
           LESSON1.doc
           LESSON2.doc
           LESSON3.doc
           LESSON4.doc
           LESSON5.doc
           Appreciate.doc
           ReportExpertDirector1.doc
           ReportExpertDirector2.doc
           Tool.doc
           ส่วนหน้า.doc
           หน้าภาคผนวก.doc
           รายละเอียดของโครงการ.doc
           การบริหารจัดการตามพรบ.กศ.ส่วนที่1.ppt
           การบริหารจัดการตามพรบ.กศ.ส่วนที่2.ppt
           ประวัติไพศาล.ppt
   
     
- นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูล    
รายงานผล
รูปแบบการพัฒนาศักย
ภาพทางวิชาการของนักเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
การประเมินโครงการ
สร้างนักเรียน สร้างสังคม
สู่ความพอเพียง ประยุกต์ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ
1.ปก--.pdf 10.บรรณานุกรม--.pdf 1.ปกโครงการ--.pdf 10.บรรณานุกรม--.pdf
2.สารบัญ--.pdf 12.ภาคผนวก ข--.pdf 2.ประกาศคุณูปการ--.pdf 11.ภาคผนวก ก การเผยแพร่--.doc
3.ประกาศคุณูปการ--.pdf 13.ภาคผนวก ค--.pdf 3.สารบัญ ตาราง.pdf 12.ภาคผนวก ข--.pdf
4.บทคัดย่อ--.pdf 14.ภาคผนวก ง--.pdf 4.บทที่ 1--.pdf 13.ภาคผนวก ค--.pdf
5.บทที่ 1--.pdf 15.ภาคผนวก จ--.pdf 5.บทที่ 2--.pdf 14.ภาคผนวก ง--.pdf
  6.บทที่ 2--.pdf 16.ภาคผนวก ฉ--.pdf 6.บทที 3--.pdf 15.ภาคผนวก จ--.pdf
  7.บทที่ 3--.pdf 17.ภาคผนวก ช--.pdf 7.บทที่ 4--.pdf 16.ประวัติย่อ--.pdf
  8.บทที่ 4--.pdf 18.ภาคผนวก ซ--.pdf 8.บทที่ 4-2--.pdf  
  9.บทที่ 5--.pdf 20.ประวัติ--.pdf 9.บทที่ 5--.pdf  
   
     
ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก
           - การวิเคราะห์ปัจจัยฯ
   
     
     
  รับ - ส่งหนังสือราชการคนทำงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้รวมกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วเกี่ยวกับการศึกษาศูนย์เรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต  
 
นายพิริยะ อุทโท : phiriya@somdetpit.ac.th , phiriya@phiriya.com
webmaster : webmaster@somdetpit.ac.th